93 455 16 62 info@forma21.com

Transparència

L’Associació Social Forma 21 fa pública informació institucional, organitzativa i de gestió administrativa, econòmica, pressupostària i patrimonial per tal de donar compliment a la Llei de Transparència

Missió: Afavorir la integració, atenció, promoció, reinserció, prevenció i recuperació de persones en situació de risc o exclusió social mitjançant programes i recursos específics i professionalitzats.

Visió: Consolidar-nos com entitat del Tercer Sector a Catalunya, donant expectatives a les necessitats socials, creant programes i serveis. Aconseguir ser un referent i model en l’àmbit social.

Valors: L’ Associació Social Forma 21, realitza la seva activitat de manera coherent amb valors tals com la igualtat, el treball en equip, el respecte als drets dels seus treballadors i usuaris i la qualitat en el Servei que desenvolupem, donant especial importància a la transparència, la innovació i a l’aprenentatge continu.

La nostra entitat, amb forma jurídica d’associació, té com a òrgan de govern a la seva junta directiva, composta en l’actualitat de la manera següent:

  • President: Francisco Esquivias Franco
  • Secretari: Marie Anne Aimée Deu
  • Tresorera: Carolina Simorra Oliver
  • Vocal: Lourdes Esquivias Franco

L’Associació Social FORMA 21 va ser constituïda el 2001 i està inscrita en el Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el núm 26025 i en el Registre de Entitats Serveis i establiments socials amb el núm E03628.

La seva activitat principal és l’atenció a la drogodependència mitjançant serveis especialitzats, en l’àrea de tractament en règim residencial.
L’associació manté una altre activitat tal com l’atenció integral a menors amb discapacitat intel•lectual (Síndrome de Down) i a les seves famílies.

 

L’entitat desenvolupa un pla d’activitats d’acord amb el que disposen els seus estatuts, que actualment es composa d’un Programa de reinserció per a drogodependents en règim residencial, finançat de forma estable i continuada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la seva convocatòria ordinària. Aquest és el seu finançador principal, i compta amb finançament públic complementari de forma regular de la mateixa Generalitat de Catalunya mitjançant la subvenció amb càrrec al 0,7% de l’IRPF i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Existeixen altres finançadors puntuals com l’Obra Social de La Caixa.

Respecte al programa d’atenció integral a menors amb discapacitat intel·lectual comptem amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant subvencions ordinàries anuals.

Comptem amb un equip professional contractat a l’efecte, amb les titulacions preceptives i complint les ràtios estipulades en els diferents serveis que recull el decret 142/2010 que regula la cartera de serveis socials de Catalunya. El conveni laboral de referència és el “Conveni d’acció i intervenció social d’àmbit estatal de 2015” i les modificacions que el desenvolupen.

Regularment realitzen les seves pràctiques a la nostra entitat alumnes de l’àmbit universitari de Barcelona mitjançant conveni subscrit amb els seus òrgans docents.

El nombre de voluntaris és escàs per l’acusada especialització dels nostres serveis, no obstant això hi ha un flux constant de persones voluntàries que desenvolupen la seva tasca emparats per la cobertura d’una assegurança específica.

Els comptes anuals, balanç de situació i compte de resultats de l’entitat, estan sotmeses a l’avaluació d’una auditoria externa.

Les retribucions brutes dels òrgans de direcció han estat per al passat exercici 2018 les següents:

  • Direcció Tècnica: 36.694,94 €
  • Gerència: 58.998,11 € 

L’entitat no compta amb patrimoni immobiliari propi, desenvolupant les seves activitats en instal·lacions contractades en règim de lloguer. A dia d’avui, una seu social, dos locals i quatre habitatges, aquestes registrades i homologades en el registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb els núm S05463, S05488, S06348 i S06815 respectivament.

 

En matèria de contractació, l’òrgan responsable és la junta directiva que delega a aquests efectes en la persona del gerent Francisco Esquivias Franco, que actua mitjançant poders notarials atorgats a aquesta finalitat i vigents en l’actualitat.

La modalitat d’acord amb l’administració pública sobre la prestació de serveis ha estat des de la nostra constitució la signatura de convenis de col·laboració, no mitjançant la contractació o concert, segons la següent relació durant els cinc últims anys:

ANY

ORGANISME

IMPORT

ESTAT

2013

ICASS (Gencat)

Adigsa empresa pública (Gencat)

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

350.619,00 €

4.800,00 €

12.253,71 €

Tancat

Tancat

Tancat

2014

ICASS (Gencat)

Agència de l’Habitatge de Catalunya (Gencat)

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

350.619,00 €

4.800,00 €

16.349,17 €

Tancat

Tancat

Tancat

2015

SISPAP (Gencat)

Agència de l’Habitatge de Catalunya (Gencat)

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

403.644,12 € 6.852,40 €

16.349,17 €

Tancat

Tancat

Tancat

2016

Direcció General de Protecció Social (Gencat)

Agència de l’Habitatge de Catalunya (Gencat)

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

457.053,48 €

7.000,00 €

16.349,17 €

Tancat

Tancat

Tancat

2017

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (Gencat)

Agència de l’Habitatge de Catalunya (Gencat)

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

455.804,70 €

4.800,00 €

16.349,17 €

Tancat

Tancat

Tancat

2018

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (Gencat)

Agència de l’Habitatge de Catalunya (Gencat)

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (Gencat, IRPF)

532.863,50 €

7.200,00 €

16.349,17 €

Tancat

Tancat

Tancat

En matèria de subvencions, aquesta són les rebudes per la nostra entitat en els cinc últims exercicis:

ANY

ORGANISME

IMPORT

ESTAT

2013

Diputació de Barcelona

Obra Social “La Caixa”

4.121,17 €

3.000,00 €

Tancat

Tancat

2014

Obra Social “La Caixa”

3.000,00 €

Tancat

2015

Diputació de Barcelona

Obra Social “La Caixa”

2.058,46 €

30.070,00 €

Tancat

Tancat

2016

Diputació de Barcelona

Obra Social “La Caixa”

2.039,43 €

6.000,00 €

Tancat

Tancat

2017

Diputació de Barcelona

Obra Social “La Caixa”

2.221,62 €

41.610,00 €

Tancat

Tancat

2018

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

2.244,95 €

2.000,00 €

Tancat

Tancat